side_banner

MSDS

Kjemikaliesikkerhetsdatablad

SEKSJON 1 IDENTIFIKASJON

Produktnavn:Kaliummonopersulfatforbindelse

Andre navn:Kaliumperoksymonosulfat.

Produktbruk:Desinfeksjonsmidler og vannkvalitetsforbedrer for sykehus, husholdninger, husdyr og akvakultur, desinfeksjonsmidler for jordforbedring og restaurering / landbruk, foroksidering, desinfeksjon og kloakkbehandling av springvann / vannbehandling av svømmebassenger og spa, mikroetsemidler for elektronisk industri, trerens / papirindustri / næringsmiddelindustri / anti-krympebehandling av sauehår, kosmetikk og daglige kjemikalier.

Leverandørens navn:HEBEI NATAI CHEMICAL INDUSTRY CO., LTD.

Leverandørens adresse:No.6, Chemical North Road, Circular Chemical Industrial District, Shijiazhuang, Hebei, Kina.

Postnummer: 052160

Kontakt telefon/faks:+86 0311 -82978611/0311 -67093060

Nødtelefonnummer: +86 0311 -82978611

SEKSJON 2 FAREIDENTIFIKASJON

Klassifisering av stoffet eller blandingen

Akutt toksisitet (dermal) Kategori 5 Hudetsing/hudirritasjon Kategori IB, Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon Kategori 1, Spesifikk målorgantoksisitet (enkelteksponering) Kategori 3 (luftveisirritasjon) .

GHS Etikettelementer, inkludert sikkerhetssetninger

22222

Signal ord:Fare.

Faresetning(er):Farlig ved svelging eller ved innånding.Kan være skadelig ved hudkontakt.Gir alvorlige hudforbrenninger og øyeskader.Kan forårsake irritasjon i luftveiene.

Sikkerhetssetning(er):

Forebygging:Hold beholderen tett lukket.Ikke pust inn støv/røyk/gass/tåke/damp/spray.Vask grundig etter håndtering.Ikke spis, drikk eller røyk når du bruker dette produktet.Bruk kun utendørs eller i et godt ventilert område.Unngå utslipp til miljøet.Bruk vernehansker/verneklær/øyevern/ansiktsbeskyttelse.

Respons:VED SVELGING: Skyll munnen.IKKE fremkall brekninger.Få akutt medisinsk hjelp umiddelbart.VED HUD: Ta umiddelbart av alle forurensede klær.Skyll umiddelbart med vann i flere minutter.Vask forurensede klær før gjenbruk.Få akutt medisinsk hjelp umiddelbart.VED INNÅNDING: Flytt personen til frisk luft og sørg for at det er behagelig å puste.Få akutt medisinsk hjelp umiddelbart.VED KONTAKT MED ØYNENE: Skyll umiddelbart med vann i flere minutter.Fjern kontaktlinser, hvis de er tilgjengelige og enkle å gjøre.Fortsett å skylle.Få akutt medisinsk hjelp umiddelbart.Få akutt medisinsk hjelp hvis du føler deg uvel.Samle opp søl.

Oppbevaring:Hold beholderen tett lukket.Butikk innelåst.

Avhending:Kast innholdet/beholderen til i henhold til nasjonale forskrifter.

SEKSJON 3 SAMMENSETNING/INFORMASJON OM INGREDIENSER

Kjemisk navn CAS-nr.

EF-nr.

Konsentrasjon
Kaliummonopersulfat 70693-62-8

233-187-4

43–48 %

Kaliumsulfat

7778-80-5

231-915-5

25–30 %

Kaliumbisulfat

7646-93-7

231-594-1

24–28 %

Magnesiumoksid 1309-48-4

215-171-9

1-2 %

 

SEKSJON 4 FØRSTEHJELPSTILTAK

Beskrivelse av nødvendige førstehjelpstiltak

Ved inhalering:Ved innånding, flytt personen til frisk luft.Hold luftveiene uhindret.Gi oksygen ved pustevansker.

Ved hudkontakt:Ta umiddelbart av alle forurensede klær, skyll grundig med mye vann i minst 15 minutter.Oppsøk lege umiddelbart.

Ved øyekontakt:Løft øyelokkene umiddelbart, skyll grundig med mye vann i minst 15 minutter.Oppsøk lege umiddelbart.

Ved svelging:Skyll munnen.Ikke fremkall brekninger.Oppsøk lege umiddelbart.

De viktigste symptomene og effektene, både akutte og forsinkede:/

Indikasjon på umiddelbar legehjelp og nødvendig spesiell behandling:/

SEKSJON 5 BRANNSLOKKINGSTILTAK

Egnede slokkemidler:Bruk sand for utryddelse.

Spesielle farer som oppstår fra kjemikaliet:Brann i omgivelsene kan frigjøre farlige damper.

Spesielle beskyttelsestiltak for brannmenn:Brannmenn bør bruke selvforsynt åndedrettsvern og fullstendige verneklær.Evakuer alt ikke-nødvendig personell.Bruk vannspray for å avkjøle uåpnede beholdere.

SEKSJON 6 TILTAK VED UTILSIKTET UTSLIPP

Personlige forholdsregler, verneutstyr og nødprosedyrer:Ikke pust inn damper, aerosoler.Unngå kontakt med hud og øyne.Bruk syrebasebestandige verneklær, syrebasebestandige vernehansker, vernebriller og gassmaske.

Miljømessige forholdsregler:Forhindre ytterligere lekkasje eller søl hvis det er trygt å gjøre det.Ikke la produktet komme i avløp.

Metoder og materialer for inneslutning og opprydding:Evakuer personell til sikre områder, og isolert begrenset tilgang.Beredskapspersonell bruker selvsugende støvmaske av filtertype, bruker syre- og alkalibestandige verneklær.Ikke direkte kontakt med lekkasjen.MINDRE SØL: Absorber med sand, tørr kalk eller soda.Det kan også vaskes med mye vann, og vaskevannet fortynnes og legges i avløpssystemet.STORE SØL: Bygg en gangvei eller skyttergravasyl.Skumdekning, lavere dampkatastrofer.Bruk eksplosjonsforebyggende pumpe for overføring av søl til tankbiler eller eksklusiv oppsamler, resirkulering eller frakt til avfallsplasser.

SEKSJON 7 HÅNDTERING OG OPPBEVARING

Forholdsregler for sikker håndtering:Operatører må få spesiell opplæring, strengt følge driftsprosedyrene.Foreslå operatører å bruke selvsugende filtergassmaske, øyebeskyttelse, syre- og alkalibestandige verneklær, syre- og alkalibestandige vernehansker.Unngå kontakt med øyne, hud og klær.Hold omgivelsesluften flytende under drift Hold beholderne lukket når de ikke er i bruk.Unngå kontakt med alkalier, aktive metallpulvere og glassprodukter.Sørg for passende brannutstyr og nødbehandlingsutstyr.

Betingelser for sikker lagring, inkludert eventuelle inkompatibiliteter:Oppbevares på et tørt, godt ventilert sted.Oppbevares ved mindre enn 30°C.Hold beholderen tett lukket.Håndteres forsiktig.Oppbevares unna alkalier, aktive metallpulver og glassprodukter.Lagerområdet skal være utstyrt med nødbehandlingsutstyr og egnet oppsamlingsbeholder for søl.

SEKSJON 8 EKSPONERINGSKONTROLL/PERSONLIG BESKYTTELSE

Kontrollparametere:/

Passende tekniske kontroller:Lufttett drift, lokal avtrekksventilasjon.Sørg for sikkerhetsdusjer og øyeskyllestasjon nær arbeidsplassen.

Personlig verneutstyr:

Øye-/ansiktsbeskyttelse:Vernebriller med sideskjold og gassmaske.

Håndbeskyttelse:Bruk gummihansker som er motstandsdyktige mot syre og alkali.

Hud- og kroppsbeskyttelse:Bruk vernefottøy eller gummistøvler, f.eks.Gummi.Bruk verneklær som tåler gummisyre og alkali.

Åndedrettsvern:Mulig eksponering for damper bør bære selvsugende gassmaske av filtertype.Nødredning eller evakuering, det anbefales å bruke åndedrettsvern.

SEKSJON 9 FYSISKE OG KJEMISKE EGENSKAPER

Fysisk tilstand: Pulver
Farge: Hvit
lukt: /
Smeltepunkt/frysepunkt: /
Kokepunkt eller innledende koke- og kokeområde: /
Brennbarhet: /
Nedre og øvre eksplosjonsgrense/brennbarhetsgrense: /
Flammepunkt: /
Selvantennelsestemperatur: /
Dekomponeringstemperatur: /
pH: 2,0-2,4 (10 g/l vandig løsning);1,7-2,2 (30 g/L vandig løsning)
KINEMATISK viskositet: /
Løselighet: 290 g/L (20°C vannløselighet)
Fordelingskoeffisient n-oktanol/vann (log verdi): /
Damptrykk: /
Tetthet og/eller relativ tetthet: /
Relativ damptetthet: /
Partikkelegenskaper: /

 

SEKSJON 10 STABILITET OG REAKTIVITET

Reaktivitet:/

Kjemisk stabilitet:Stabil ved romtemperatur under normalt trykk.

Mulighet for farlige reaksjoner:Voldsomme reaksjoner mulig med: Baserer brennbare stoffer

Forhold som skal unngås:Varme.

Inkompatible materialer:Alkalier, Brennbart materiale.

Farlige nedbrytningsprodukter:Svoveloksid, kaliumoksid

 

SEKSJON 11 TOKSIKOLOGISK INFORMASJON

Akutte helseeffekter:LD50:500mg/kg (rotte, oral)

Kroniske helseeffekter:/

Numeriske mål på toksisitet (som akutt toksisitetsestimat):Ingen data tilgjengelig.

SEKSJON 12 ØKOLOGISK INFORMASJON

Toksisitet:/

Persistens og nedbrytbarhet:/

Bioakkumuleringspotensial:/

Mobilitet i jord:/

Andre negative effekter:/

SEKSJON 13 AVFALLSHENSYN

Avhendingsmetoder:I samsvar med den lokale miljøvernavdelingen under avhending av produktbeholdere, emballasjeavfall og rester.Rådfør deg med forslag fra et profesjonelt renovasjonsselskap.Dekontaminer tomme beholdere.Avfallsforsendelser må være forsvarlig pakket, riktig merket og dokumentert.

SEKSJON 14 TRANSPORTINFORMASJON

FN-nummer:FN 3260.

FNs riktige fraktnavn:ETSENDE FAST, SYRE, UORGANISK, NR

Transportfareklasse(r):8.

Emballasjegruppe: II.

Spesielle forholdsregler for brukeren:/

SEKSJON 15 REGULERINGSINFORMASJON

Forskrifter: Alle brukere må overholde forskrifter eller standarder om sikkerhetsproduksjon, bruk, lagring, transport, lasting og lossing av farlige kjemikalier i vårt land.

Forskrift om sikkerhetshåndtering av farlige kjemikalier (revisjon av 2013)

Forskrift om sikker bruk av kjemikalier på arbeidsplassen ([1996] Arbeidsdepartementet utstedt nr. 423)

Generell regel for klassifisering og farekommunikasjon av kjemikalier (GB 13690-2009)

Liste over farlig gods (GB 12268-2012)

Klassifisering og kode for farlig gods (GB 6944-2012)

Prinsippet for klassifisering av transportemballasjegrupper av farlig gods (GB/T15098-2008)

Yrkeseksponeringsgrenser for farlige stoffer på arbeidsplassen Kjemisk farlige stoffer (GBZ 2.1 - 2019)

Sikkerhetsdatablad for kjemiske produkter - Innhold og rekkefølge av seksjoner (GB/T 16483-2008)

Regler for klassifisering og merking av kjemikalier - Del 18: Akutt toksisitet (GB 30000.18 - 2013)

Regler for klassifisering og merking av kjemikalier - Del 19: Hudetsing/irritasjon (GB 30000.19 - 2013)

Regler for klassifisering og merking av kjemikalier - Del 20: Alvorlig øyeskade/øyeirritasjon (GB 30000.20 - 2013)

Regler for klassifisering og merking av kjemikalier - Del 25: Spesifikk målorgantoksisitet enkelteksponering (GB 30000.25 -2013)

Regler for klassifisering og merking av kjemikalier - Del 28: Farlig for vannmiljøet (GB 30000.28-2013)

 

SEKSJON 16 ANNEN INFORMASJON

Annen informasjon:SDS er utarbeidet i henhold til kravet i Globally Harmonized System for klassifisering og merking av kjemikalier (GHS) (Rev.8,2019 Edition) og GB/T 16483-2008.Informasjonen ovenfor antas å være nøyaktig og representerer den beste informasjonen som er tilgjengelig for oss for øyeblikket.Vi gir imidlertid ingen garanti for selgerens evne eller noen annen garanti, uttrykt eller underforstått, med hensyn til slik informasjon, og vi påtar oss intet ansvar som følge av bruken av den.Brukere bør foreta sine egne undersøkelser for å fastslå egnetheten til informasjonen for deres spesielle formål.Vi skal ikke under noen omstendigheter holdes ansvarlige for krav, tapere eller skader fra tredjeparter eller for tapt fortjeneste eller spesielle, indirekte, tilfeldige, følgeskader eller eksemplariske skader som oppstår ved bruk av informasjonen ovenfor.Dataene i SDS er kun for referanse, ikke representative for spesifikasjonene til produktene.